Senses

h/s hears h/h/them.

I hear him or her/them.